Osvedčovanie

 • Osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • Osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

Vydávanie výpisov z obchodného registra


Spisovanie notárskych zápisníc

Zmluvy podľa občianskeho práva najmä:

 • Kúpne zmluvy
 • Darovacie zmluvy
 • Dohody o zúžení a rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadanie (v prípade, že sa jedná o zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zabezpečujeme kompletné vypracovanie podkladov pre katastrálne konanie, vrátane elektronického podania a zastupovanie v katastrálnom konaní)

Zmluvy podľa obchodného práva najmä:

 • Zakladateľské dokumenty
 • Zakladateľské listiny
 • Spoločenské zmluvy
 • Zmluvy o zlúčení obchodných spoločností

Závety, listiny, listiny o vydedení a odovlanie týchto úkonov

Exekučné tituly – vyhlásenie povinnej osoby a súhlase s vykonatelnosťou notárskej zápisnice podľa ust §45 ods. 2 exekučného poriadku

Osvedčenie právne významných skutočností:

 • O priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • O iných skutočnostiach (obsah webovej stránky, priebeh žrebovania)
 • O tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • O tom, že je niekto na žive
 • Vyhlásenia o vydržaní
 • O splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • O protestácií zmeniek

Notárske úschovy

 • Závetov
 • Inej listiny, cenného papiera
 • Peňazí

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register záložných práv (registrácia záložného práva, registrácia zmien ZP, registrácia začatia výkonu ZP a výmaz ZP)
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb – registrácia prijímateľov podielu zo zaplatenej dane (2%)
 • Notársky centrálny register dražieb (registrácia: oznámenia o konaní dobrovoľnej dražby, zmeny oznámenia o dobrovoľnej dražbe, upustenia od dražby, zmarenia dražby, neplatnosti dražby, výsledku dražby)
 • Notársky centrálny register listín (notár na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby uloží predloženú listinu do notárskeho centrálneho registra)

Činnosť súdneho komisára

 • V konaní o dedičstve postupuje a rozhoduje notár na základe poverenia príslušného súdu

Iná činnosť notárskeho úradu

 • Právne poradenstvo