Zakladanie obchodných spoločností a valné zhromaždenia

Akciová spoločnosť

Notár spisuje zápisnicu, ktorej obsahom je rozhodnutie akcionárov založiť akciovú spoločnosť, osvedčuje priebeh ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktoré zároveň schvaľuje stanovy spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Notár spisuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu, zmluvu o prevode obchodných podielov, zápisnicu o priebehu valného zhromaždenia, rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti a pripraví návrh na zápis do obchodného registra, ktorý podáva elektronicky.

Elektronické podanie na obchodný register

Pri nami vyhotovených a podaných návrhoch na zápis spoločnosti, resp. zápisov zmien v spoločnosti do obchodného registra elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) sa správny poplatok znižuje o 50 %.

Rovnako ušetríte za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným, kedy zaplatíte správny poplatok súdu 165,50 € (namiesto 331,50 €). Za prvozápis akciovej spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 331,50 € (namiesto 663,50 €) a za zápis zmien v spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 33,00 € (namiesto 66,00 €).

Elektronické podanie na kataster nehnuteľností

Pri podaní zmlúv a dohôd (darovacia, kúpna zmluva, resp. iná zmluva vyhotovená v notárskej zápisnici) elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) je správny poplatok nižší o 50 % a pri vyhotovení oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad u nás ušetríte ďalších 15 €.

Pri nami vyhotovenej a podanej zmluve zaplatíte za vklad do katastra nehnuteľností správny poplatok 18 € (namiesto 66 €). Pri zmluve vyhotovenej v notárskej zápisnici je lehota na zápis do 20 dní.

Pri nami vyhotovenej a podanej zmluve zaplatíte za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností správny poplatok 117,50 € (namiesto 265,50 €). Lehota na zápis je do 15 dní.

 

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM: Až do odvolania bude notársky úrad JUDr. Ľubice Floriánovej otvorený za účelom osvedčenia podpisov a fotokópii od 8.00 - 16.30 hod. (PIA: 8.00 - 16.00 hod.),

pričom je vhodné sa telefonicky objednať na tel. č. 02/54433570 alebo 0905 433 314. Pre ostatnú agendu je úrad dostupný v čase od 8.00 - 15.00 hod., prosím kontaktovať prostedníctvom emailu alebo telefonicky.