Registrácia záložných práv, archivácia listín

Služby moderného a bezpečného ukladania dôležitých listín

Notársky centrálny register listín:

Notársky centrálny register závetov

  • Každý závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov notár zaregistruje do Notárskeho centrálneho registra závetov.

Notársky centrálny register záložných práv

  • Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, s výnimkou registrácie záložných práv k nehnuteľnostiam, ochranných známkam, patentom).
  • Notár na základe žiadosti zaregistruje záložné právo; až zaregistrovaním záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv vzniká záložné právo.

Notársky centrálny register dražieb

  • Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

 

Archivácia notárskych zápisníc:

Archivácia iných listín na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.

Vďaka Notárskemu centrálnemu registru listín, ktorý je v prevádzke od 1.1.2005, je možné bezpečne uschovať rôzne druhy listín a dokumentov ako napríklad:

  • Maturitné vysvedčenia, výučné listy, diplomy, rodné listy atd.
  • Vďaka vopred stanoveným podmienkam o vydaní uloženej listiny a vďaka systému on-line je umožnené, aby k listine bol prístup na ktoromkoľvek notárskom úrade v SR po splnení vopred definovaných podmienok pre vydanie.
  • Vďaka tomuto riešeniu má klient možnosť v ktorejkoľvek časti Slovenska získať osvedčený odpis z listín, ktoré si do systému uložil.
  • Napríklad v prípade, ak originál tejto listiny z rôznych príčin nemáte pri sebe a danú listinu potrebujete, prípadne ako splnomocniteľ uložíte plnomocenstvo s tým, že si toto plnomocenstvo môže splnomocnenec vybrať na ktoromkoľvek notárskom úrade na Slovensku.