Osvedčovanie priebehu žrebovaní

Notár osvedčuje skutočnosti, s ktorými sa viažu právne následky a spisuje o nich notársku zápisnicu.