Osvedčovanie

Na žiadost účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia ako napríklad:

  • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
  • o protestácii zmeniek
  • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • o tom, že je niekto nažive
  • o vyhlásení o vydržaní
  • o iných skutocnostiach

Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Mobilné osvedčovanie:

Notár disponuje mobilnou kanceláriou, ktorá mu umožňuje vykonať úkon aj na mieste samom (napríklad osvedčovanie priebehu valných zhromaždení, osvedčovanie podpisov, priebehu dobrovoľných dražieb, ....).