Notárska úschova

Notár prijíma do úschovy:

  • listiny ako napríklad závety, listiny o vydedení
  • peniaze, listinné cenné papiere

Notár môže prijať do úschovy peniaze, aby ich vydal zložiteľom určenému príjemcovi, ak oprávnený splní určené podmienky do stanovenej doby (napr. predloží list vlastníctva so zápisom nového majiteľa a rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva).

Do pozornosti:

Priamo v budove, kde sídli notár, sa nachádza pobočka banky, t.j. je možné podpísať zmluvy o prevode, priamo vložiť peniaze na účet notárskej úschovy a obdržať zápisnicu o prijatí týchto peňazí za určených podmienok do notárskej úschovy za účelom vydania určenej osobe.