Dedičské konanie

Notár ako súdny komisár z poverenia súdu vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v aktuálnom znení úkony o dedičstve.